วันที่ 11-18 ธันวาคม  2560 เวลา 06.00-17.00 น. ณ ไบเทค บางนา

รายละเอียดงาน

• ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน และชาวต่างชาติ ผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
• ประจำตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อำนวย ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
• ช่วยจัดกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ภายในงาน
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา)
• สามารถสื่อสารภาษาไทย, อังกฤษได้ในระดับดีมาก
• มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ


Interested candidates are invited to apply at https://goo.gl/xgbAUt

International Children's Content Rights Fair (ICCRF) on 6 - 8 December 2017 from 08.30 to 18.00* at Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre (CMECC)

Qualifications:

 • Able to communicate in Thai and English fluently
 • Having experience in Temporary Staff will be great advantage
 • Bachelor’s degree or Studying in Bachelor’s degree will be considered
 • Having Good personality, Friendly and Service Minded (had been working with part time job during study will be great advantage)

Remark:

*Working time will be updated again before the event

Key Responsibilities:

 • Provide effective administrative and secretarial support to the executive
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Coordinate matters with related parties (both internal and external)
 • Prepare and prescreen documents before passing to the executive
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Undertake particularity in daily or any special assignments

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields (Secretarial school graduates, Tourism Industry graduates are preferred)
 • 1-2 years of experience and has knowledge in Secretarial or Administrative field
 • Good communication & interpersonal skills
 • Enthusiastic, detail oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good command of English, both verbal and written (able to use third language is an advantage)
 • Good computer literacy

Key Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to create creative ideas for Event/ Exhibition/ Digital Industry
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3 years of direct experience in sales and marketing specialized in event/exhibition service industry
 • Knowledgeable in IT/ Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. Able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
Having own car and License

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • บริหารจัดการกำลังคนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินสถานการณ์และวางแผนการทำงานแต่ละโครงการ
 • จัดการพื้นที่โรงงานให้สามารถ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมก่อสร้าง, การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ สายงาน Exhibition ,การบริหารจัดการโรงงาน
 • มีทักษะการสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์, Service Mind , การโน้มน้าว
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • ให้คำแนะนำด้านการออกแบบโครงสร้างงาน Exhibition หรือ Shop & Display และสามารถถอดรายละเอียดจากแบบเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยที่กำหนดให้และสอดคล้องกับงบประมาณ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานนิทรรศการ (Exhibition), Shop & Display
 • มีทักษะการสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์ ,การโน้มน้าว
 • สามารถอ่านแบบ และแนะนำวัสดุที่จะใช้ผลิตโครงสร้างงาน Exhibition ได้
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
• รวบรวม ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบสำคัญซื้อ,จ่าย เพื่อบันทึกบัญชีเจ้าหนี้,บัญชีจ่าย
• จัดทำใบสำคัญทั่วไป เพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้ยังไม่มาวางบิล
• จัดทำรายละเอียดประมาณการจ่ายเงิน เพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว
• รับวางบิลจากเจ้าหนี้การค้า
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง / ชาย อายุ 25 – 35 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านการบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1-2 ปี
• มีความรู้ด้านการบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 
• มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
•หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Business Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Assist Manager on managing and monitoring project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects to team member
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 3 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
Able to travel either to upcountry or abroad

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 5 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
Able to travel either to upcountry or abroad
 • ออกแบบและ วางแนวความคิด งาน Events, นิทรรศการ (Exhibition) และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานเปิดตัวสินค้า, พิธีเปิด, งานครบรอบปีขององค์กร ฯลฯ
 • ควบคุมภาพรวมของงานให้เป็นไปตามแนวคิด
 • พบลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย ตั้งแต่รับแนวคิด จนถึงนำเสนองาน ที่ได้วางแผนร่วมกันกับทีมมาแล้วให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ศิลปะ/ นิเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้าน Exhibitions หรือ Event
 • มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองานต่อลูกค้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานนอกสถานที่ได้

Responsibilities:

 • Responsible for all accounting functions
 • Managing, supervising and improving accounting team
 • Overseeing all accounting transactions
 • Preparing accounting, financial and tax reports and ensuring accurate accounting
 • Handling all daily, monthly, quarterly, and yearly accounting tasks
 • Managing the delivery of accurate and timely financial reporting
 • Other tasks assigned by superior

Qualifications:

 • Male or Female, age around 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting with CPD is preferred
 • Minimum 5 years working experience in Accounting with 3 years in supervisory level
 • Having experiences with Audit firm at least 2 years will be advantage
 • Having background in Year-end closing and Annual tax audit
 • Good interpersonal skills, can work under pressure
 • Good in English skills  
 • Having experience working in Audit firm will be good advantage
 • Can start working immediately will be good advantage

Key Responsibilities:

 • Be responsible for Exhibition Sales and Sales Coordination of the assigned exhibitions and to meet both exhibitors and visitors’ satisfaction
 • To plan, manage, monitor and ensure the assigned exhibitions run smoothly
 • To work cooperatively with other internal & external departments and with key customers, industry groups, functional groups and associations in their role as contributor to the overall success of each show
 • Be responsible for the exhibition on the event date, work closely with customers to do marketing plan and monitor execution
 • Be responsible for weekly sales report to direct supervisor/manager, forecast individual sales plan and achieve sales target
 • Undertake particularity in daily or any special assignments 
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 24-30 years old
 • Bachelor’s degree or above in any related fields
 • At lease 3 years of experience in sales (preferably EXHIBITION sales)
 • Flexible to go on sales-focused business trip
 • Possess curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 • Fluent in English
 • Be able to multitask and set right priorities under pressure
 • Good sense of humor and a great teamwork
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ออกแบบทำไฟล์ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photoshop
- สั่งผลิตงาน Inkjet ของงาน Exhibition
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะในการประกอบงานและติดตั้งงานสติ๊กเกอร์, Inkjet 
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงาน Inkjet หรือ ควบคุมเครื่อง Inkjet จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- บริหารร้านและควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสั่งงาน และประสานงานกับทุกส่วน เพื่อให้การบริการดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของร้าน
- บริหารให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างผลกำไรให้กับร้าน
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
- รายงานประจำวัน / เดือน ส่งผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ความสนใจในเรื่องกาแฟ
- ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝึกหัด หรือ ผู้จัดการร้านกาแฟ หรือ ร้านอาหาร 1 - 2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน มีวินัย ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้

Responsibilities:

 • Sales of Queen Sirikit National Convention Center in various industry. Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced)
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target
 • Performing all sales activities and related tasks as assigned
 • Maintaining relationship with customers

Qualifications:

 • Male / Female, Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • New Graduate with Having sales experience are also welcome 
 • At least 1 years sales experience
 • Can communicate in very good English and Chinese (HSK5 and above)
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-mail
 • Having own car and driving license

Responsibilities:

 • Sales of Queen Sirikit National Convention Center in various industry. Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced)
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target
 • Performing all sales activities and related tasks as assigned
 • Maintaining relationship with customers

Qualifications:

 • Male / Female, Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 2 years experience in sales
 • Can communicate in English (Good command in English will be an advantage)
 • Good presentation and Negotion skill
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-mail
 • Having own car and driving license

Responsibilities:

 • Selling Venue or exhibition for Queen Sirikit National Convention Center
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target by cold calling or joining any Networking Event
 • Performing all sales activities and related tasks as assigned
 • Maintaining relationship with customers by visiting or calling to update situation

Qualifications:

 • Male / Female age over 25 years old, Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing or related fields
 • At least 3 years of experience in Business Development or Sales (Venue, Exhibition, Organizer, Hospitality)
 • Can communicate in English (Good command in English will be an advantage).
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-mail
 • Having own car and driving license

Responsibilities:

 • Handle exhibition booth construction & event sales both local and international
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for booth design and construction
 • Present booth design and event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Coordinate with customers and production team to facilitate booth construction projects
 • Able to estimate appropriate budget and timeline of organizers and exhibitors
 • Conduct summary report of customers’ requirements and prepare all related documents for Operations team
 • Supervise and assist Sales Coordinator to negotiate with organizers and exhibitors when necessary

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields
 • Sales-oriented, result-oriented
 • Service minded, dynamic with effective communication skills
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Having own car is a MUST
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ทั้งภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ และ นอกสถานที่
- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง 
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์สายงานเสิร์ฟหรือจัดเลี้ยง 2 ปีขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นกะ และนอกสถานที่ได้
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ซ่อมแซมงานระบบปรับอากาศ, ระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนในระดับเบื้องต้น 
- ปฎิบัติงานเปิด-ปิด งานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ตามแผนการทำงานประจำวันและตามใบงาน Event Document
- จดบันทึกค่าการทำงานต่างๆของเครื่องจักร และมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคาร
- สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- รับแลกบัตรเงินสด (Cash Card) ที่ใช้ภายในศูนย์อาหาร
- ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบยอดเงิน นำเงินเข้าฝากกับธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์
- รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (06.00-15.00 น. และ 11.00-20.00 น.)
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- โทรขายพื้นที่บูธของงานแสดงสินค้า ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ดูแลและประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขาย
- ดูแลความเรียบร้อยของบูธลูกค้าในวันจัดแสดงงาน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีใจรักในงานขาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย 
- มีความเป็นผู้ใหญ่
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities:

 • Liaise with team members to discuss the brief (themes, ideas, etc.) and gather info to analyze and establish the concept and booth design
 • Specify the detail of materials for cost/price assessment
 • Accompany Sales team to meet the client to discuss, obtain the design brief/concept, and present draft work
 • Design all materials to match with internal and external needs (booth, exhibition)
 • Coordinate with both internal and external related parties 
  *Applicant is required to submit portfolio via Apply Now

Qualifications:

 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Architecture, Interior Design, Product Design or Commercial Arts
 • At least 3-5 years relevant working experience in exhibition industry is preferred
 • Knowledge in 3D Studio Max, 3D VIZ, AutoCAD, Photoshop & Illustrator, CorelDraw and etc.
 • Be able to reproduce the exhibitions and displays
 • Be able to read and write in English
 • Self-motivated, mature, be able to work independently under pressure & meet deadlines
 • Be able to work overtime and on-site

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไป
- ได้มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
- สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย,ครัวเบเกอรี่)
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
- ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานเสิร์ฟร้านอาหาร หรือจัดเลี้ยง
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และออกนอกสถานที่ได้


คุณสมบัติผู้สมัคร
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
- ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
- ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลังในบูธแสดงสินค้า
- ตรวจสอบ ระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าในบูธและงานแสดงสินค้า
- ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
- ปฏิบัติงาน อื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย
-อายุ 20 - 29 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
-ถ้ามีประสบการณ์ในด้านงานช่างไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ผลิตและควบคุมการผลิตของครัวเบเกอรี่ให้ได้มาตรฐาน GMP และระบบมาตรฐานอื่นๆ ในองค์กร
- ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เข้าร่วมการดำเนินการจัดทำ อบรม และร่วมเป็นคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการควบคุมการผลิต Bakery และ Pastry ต่างๆ
-มีความรู้ด้านการผลิต Pastry และ Bakery เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน GMP, HACCP
-หากมีประสบการณ์จากสายงานโรงแรม / จัดเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

LOG-IN

Fill in the form below to get instant access:

Forgot Password | Sign up